Изменение на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари  

Номер
50
№ на услугата в Регистър на услугите
2379
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Изисквания, процедури, инструкции:

Авиационният оператор подава писмено заявление OPS 01.00, в което посочва исканото изменение на спецификацията към свидетелството за авиационен оператор, не по-късно от 30 дни преди датата на планираните операции, за които е необходимо изменението. При подаване на заявление от авиационния оператор за вписване на нов тип въздухоплавателно средство или на поредно въздухоплавателно средство към наличния флот на оператора,  процедурата се стартира само когато са налични всички необходимо документи и ВС-то има валидно удостоверение за летателна годност и удостоверение за преглед на летателна годност.

Когато авиационният оператор заявява промяна в имената или изброените задължения на отговорния ръководител, избраното длъжностно лице или ръководителя по съответствие, съгласно ORO.AOC.100, същите следват тази процедура. Авиационния оператор подава Приложение № 4 (OPS.01.04) от заявлението за САО.

Операторът, който кандидатства за първоначално издаване на специфично одобрение, представя в ГД ГВА заявление, документи и доказателства с описание на планираната експлоатация, съответните елементи, определени в данните, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 748/2012. Операторът може да подаде заявление за промяна в специфичното одобрение, като предостави съответната документация и получи одобрение от ГД ГВА за промяната

Необходими документи:

Заявление и всички документи, съгласно Образеца на заявление OPS 01.00 и Приложенията към него,  които се отнасят към конкретното искане за изменения в САО

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

3 000,00 лв.,Чл. 125, ал.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията за изменения свързани с:

-Разширяване обхвата

-Разширяване вида на провежданите операции

-Разширяване географската зона за опериране

-Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство

-Вписване или издаване, или премахване на специални одобрения

-Промяна на името, адрес, данни за контакт на Оператора

Няма такса за изменения свързани с:

-Вписване/заличаване на поредно въздухоплавателно средство към/от наличния флот

-Промяна на  ръководния състав на Оператора

Срок за предоставяне на услугата:

30 работни дни за изменения свързани с:

-Разширяване обхвата

-Разширяване вида на провежданите операции

-Разширяване географската зона за опериране

-Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство

-Вписване или издаване, или премахване на специални одобрения

-Промяна на името, адрес, данни за контакт на Оператора

-Вписване/заличаване на поредно въздухоплавателно средство към/от наличния флот

10 работни дни за изменения свързани с:

-Промяна на  ръководния състав на Оператора

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор (САО) и експлоатационни спецификации към него

За Промяна на  ръководния състав на Оператора се издава Форма 4 и допълнение към експлоатационни спецификации

Приложения
Приложение Размер
ops_01.00 Заявление за САО 119.87 KB
ops_01.01 Приложение 1 към заявление 129 KB
ops_01.02 Приложение 2 към заявление 73.1 KB
ops_01.03 Приложение 3 към заявление 72.86 KB
ops_01.04 Приложение 4 към заявление 109.2 KB
ops_01.05 Приложение 5 към заявление 70.1 KB
ops_01.06 Приложение 6 към заявление 119.42 KB
ops_01.07 Приложение 7 към заявление 219.52 KB
ops_01.08 Приложение 8 към заявление 202.91 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 148.92 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 121.38 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 140.57 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 134.42 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 151.7 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 141.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 102.82 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 139.01 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 139.81 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 135.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 11.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Оперативна база одобрение 153.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 12.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЯ НА РЪКОВОДСТВА 81.1 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 124.1 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 OPS 13.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MEL одобрение 99.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 101.58 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 151.71 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 112.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 146.21 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 147.21 KB