Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Номер
54
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 27, ал. 1, т. 2

Необходими документи:

  1. Заявление за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или разрешение на членове на екипажа различни от пилоти

  2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението

  3. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

10,00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за правоспособност е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 16.01.2003 г.

Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), щурман (борден навигатор) (F/NL) и борден радиооператор - (F/ROL) е с валидност 1 година.

Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден оператор (F/OL) и борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години.

Квалификации за инструктори и проверяващи вписани в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), на щурман (борден навигатор) (F/NL), на борден радиооператор - (F/ROL), на борден оператор (F/OL) и на борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години.