Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Номер
54
№ на услугата в Регистър на услугите
1036
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Изисквания, процедури, инструкции:

Вписване на квалификационни класове и/или разрешения в следните свидетелства за правоспособност:

на борден инженер (F/EL);

на щурман (борден навигатор) (F/NL);

на борден радиооператор - (F/ROL);

на борден оператор (F/OL);

на борден съпроводител (F/CL).

Необходими документи:

Заявление за вписване на квалификационен клас за тип ВС и/или разрешение на членове на екипажа различни от пилоти

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

10,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за правоспособност