Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – полетни диспечери

Номер
58
№ на услугата в Регистър на услугите
640
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност, потвърждаване и вписване на квалификационни класове - полетен  диспечер

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

10,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за правоспособност