Потвърждаване на разрешение за експлоатация в специфична категория на удостоверението за оператор на лека безпилотна летателна система и на декларации, съгласно основен сценарий, издадени или приети от други държави

Номер
100
Отговорен отдел

Описание

С потвърждаване на разрешение за експлоатация в специфична категория или на удостоверението за оператор на лека безпилотна летателна система (БЛС) или на декларации, съгласно основен сценарий, издадени или приети от други държави членки на ЕС се потвърждава приемливостта на трансгранична операция с БЛС в специфична категория.

Нормативно основание

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Текст от значение за ЕИП) - чл. 13

Изисквания, процедури, инструкции

Наръчник на инспектора – Безпилотни летателни системи (БЛС)

Необходими документи

1. Заявление за трансгранична операция на БЛС в специфична категория

2.1 Разрешение за експлоатация в специфична категория, издадено от държава членка на ЕС

или

2.2 Удостоверение за оператор на лека БЛС (LUC), издадено от държава членка на ЕС

или

2.3 Декларация, съгласно основен сценарий (STS) приета от държава членка на ЕС

Начини за подаване на документи

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Начини на получаване на резултата от услугата

Изпраща се издаденото потвърждение на електронната поща, посочена от кандидата.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие

В зависимост от заявения срок или определения срок в разрешителния документ

Издаван документ

Потвърждение за приемливост на трансгранична операция с БЛС в специфична категория.