Потвърждение на декларацията за експлоатация в съответствие с основен сценарий в специфична категория, подадена от оператор на безпилотни летателни системи, който възнамерява да извършва дейности съгласно основен сценарий

Номер
105
Отговорен отдел

Описание

Декларацията за експлоатация в съответствие с основен сценарий в специфична категория, удостоверява годността и готовността на оператора на безпилотна летателна система да извършва операции с безпилотна летателна система съгласно съответния основен сценарий.

Нормативно основание

Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори - чл. 42

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Текст от значение за ЕИП) - чл. 12, параграф 5

Изисквания, процедури, инструкции

Наръчник на инспектора – Безпилотни летателни системи (БЛС)

Необходими документи

Декларация

Начини за подаване на документи

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Начини на получаване на резултата от услугата

Чрез имейл се потвърждава получаването на декларацията.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

1 работен ден от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие

Декларацията е безсрочна, при условие че операторът на БЛС отговаря на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства и Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Резултат от услугата: (Издаван документ)

Потвърждаване за получаване на декларацията

Приложения
Приложение Размер
Декларация за експлоатация 33.98 KB