Потвърждение на декларация за извършване на професионални дейности с безпилотни летателни системи в неограничена категория, подадена от оператор на безпилотни летателни системи

Номер
106
Отговорен отдел

Описание

Декларацията за извършване на професионални дейности с безпилотни летателни системи (БЛС) удостоверява годността и готовността на оператора на БЛС да извършва професионални операции с безпилотни летателни системи в неограничена категория.

Нормативно основание

Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори - чл. 38

Изисквания, процедури, инструкции

Наръчник на инспектора – Безпилотни летателни системи (БЛС)

Необходими документи

1. Декларация за извършване на професионална дейност в неограничена категория

2. Приложение към Декларация за извършване на професионална дейност в неограничена категория

Начини за подаване на документи

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Начини на получаване на резултата от услугата

Чрез имейл се потвърждава получаването на декларацията.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

1 работен ден от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие

Декларацията е безсрочна, при условие че операторът на БЛС отговаря на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства и Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Резултат от услугата: (Издаван документ)

Потвърждаване за получаване на декларацията