Издаване на свидетелство за преминато онлайн обучение за извършване на полети в подкатегории А1 и А3

Номер
107
Отговорен отдел

Описание

Кандидатът за дистанционно управляващ пилот, възнамеряващ да извършва полети в А1 или А3 подкатегориии на неограничената категория се явява на онлайн теоретичен изпит чрез онлайн платформа (https://x-tesla.caa.bg).

Нормативно основание

Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори - чл. 9

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Текст от значение за ЕИП) - точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква „б“ от Приложението

Изисквания, процедури, инструкции

Инструкцията е публикувана на онлайн платформа (https://x-tesla.caa.bg/home)

Необходими документи

Няма

Начини за подаване на документи

Чрез онлайн платформа (https://x-tesla.caa.bg/home)

Начини на получаване на резултата от услугата

В срок до 5 работни дни след успешно положен изпит от кандидата се издава свидетелство за правоспособност и се изпраща издаденото свидетелство за правоспособност на електронна поща, посочена от кандидата.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

7 календарни дни

Срок на действие

5 години

Издаван документ

Свидетелство за правоспособност на дистанционно управляващ пилот в електронен вид