Вие сте тук

Контакти

Иван Стоянов Иванов

Директор на дирекция “Авиационна безопасност”

e-mail: ISIvanov@caa.bg

Функции на Дирекция "Авиационна безопасност"

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: 02/ 937 1037

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Subscribe to Контакти