Обезщетение за загубено или повредено оборудване и загубени или повредени помощни устройства

При загуба или повреда на оборудване или помощни устройства за придвижване, по време на манипулацията с тях на летището или транспортиране на борда на въздухоплавателното средство пътникът, на когото принадлежи оборудването, ще бъде обезщетен от летищния оператор или отговорния въздушен превозвач съгласно  международното, общностното или националното законодателство.

За целите на този Регламент инвалидните колички и помощни устройства се третират като багаж. На това основание обезщетенията за загуба или повреда на тези устройства са  тези, посочени в Конвенцията от Монреал. Съгласно Конвенцията от Монреал обезщетението за загубен или повреден личен багаж (който включва оборудване за придвижване) се изчислява на базата на теглото на вещта (-те) , а  не на базата на тяхната стойност. (Виж Багаж )

Важно е да сте се уверили преди да пътувате, че пътната Ви застраховка покрива и оборудването за придвижване.  Допълнително застрахователно покритие е възможно.

В случай на повреда или  загуба летищният оператор е длъжен да Ви осигури временен заместител на оборудването, който може да не е точно от същия тип .