Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна администрация“