Профил на купувача

Процедури, стартирали преди активирането на Профила на купувача на ГД "ГВА" в ЦАИС ЕОП:
Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
3432 Възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на ГД ГВА
Адрес в РОП: