Издаване на удостоверение за регистрация на ВС

Номер
11
№ на услугата в Регистър на услугите
2234
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 22, ал. 1, във връзка с Наредба № 7 за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (обн. ДВ. бр.9 от 2.02.1999г.) - чл. 6 и

НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях  - Глава трета

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност"- том II -Част 1, Глава 1, 2;

Необходими документи:

Заявление по образец;

Копие от договор /друг акт, който има прехвърлително действие/ за прехвърляне собствеността на ВС;

Документ, удостоверяващ, че ВС е отписано от Държавата на последна регистрация;

Експортно удостоверение за летателна годност /еквивалентен документ/;

Документ за платени държавни такси.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, чл. 117 в/А/т.5 или чл. 117ж, ал. 2, т. 6

500,00 лв. или  100,00 лв. в зависимост от ВС.

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от датата на подаване на заявление

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Удостоверение за регистрация/Form BG CAA CofR

Забележка:

При пререгистрация на ВС може да се изискват допълнителни документи в зависимост от случая. Пълната процедура е в Наръчник на инспектор "Летателна годност", Том 2, част I