Издаване на удостоверение за регистрация на ВС

Номер
11
Отговорен отдел

Описание:

Въздухоплавателните средства се вписват в регистър на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, който се води от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация при Министерството на транспорта и съобщенията.

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 20, ал.1 и ал.2

НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях  - чл.41

Наредба № 7 за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България – чл.6

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност"- том II -Част 1, Глава 1, 2;

Необходими документи:

1. Заявление от собственика, владелеца или държателя на ВС, съобразно изискванията на:

  • Чл.21. от Наредба 7 от 14.01.1999 на Министерството на транспорта и съобщенията или
  • Чл.43. (1) от Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. на Министерството на транспорта и съобщенията;

2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

500.00 лв., в случай по Наредба 7 от 14.01.1999 на Министерството на транспорта и съобщенията - съгласно чл. 117в., А, т.5 от Тарифа 5 на Министерството на транспорта и съобщенията

100.00 лв., в случай по  Наредба № H-1 от 09.01.2014 г. на Министерството на транспорта и съобщенията - съгласно чл. 117ж (2), т.6 от Тарифа 5 на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

По банков път

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни 

* Заявлението трябва да бъде подадено в 30-дневен срок от датата на възникване на съответното основание.

**В случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Удостоверението е безсрочно при условие, че не отговаря на изискванията на чл.20 (3) от ЗГВ.

Издаван документ:

Удостоверение за регистрация (Form BG CAA CofR, Issue 3)