Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане

Номер
17
Отговорен отдел

Описание:

Удостоверението за експлоатационна годност на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане потвърждава, че същото отговаря на действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания.

Нормативно основание:

Наредба №141/МТС/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО-процедура 09

Необходими документи:

Заявление, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи. Прилагат се всички документи описани в Наредба № 141/2002

Начини за подаване на документи:

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• Чрез Система за електронен обмен на съобщения

Размер на таксата за услугата:

дължи се такса само за СТС в размер на 4000 лв., по чл. 116 от Тарифа № 5 на МТС 

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Удостоверение