Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Номер
55
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 27, ал. 1, т. 3

Необходими документи:

 1. Заявление за потвърждаване на квалификационен клас членове на екипаж
 2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението
 3. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

10.00 лева за потвърждаване и/или възстановяване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него в свидетелство за правоспособност, включително и извършено от проверяващ и за потвърждаване на свидетелство за летателна правоспособност, издадено от ГД ГВА.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.4 и т.5 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията 

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

1. За потвърждаване - в случай, че заявителят подаде заявлението в центъра за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА, находящ се на адрес: гр. София, бул „Брюксел“ №1 и отговаря на приложимите изисквания, се извършва запис в съществуващото свидетелство за правоспособност.

2. За потвърждаване - в случай, че заявителят подаде заявлението по електронен път и отговаря на приложимите изисквания, същият следва да представи в ГД ГВА оригинала на притежаваното свидетелство за правоспособност, след получаване на уведомление за одобрение на заявената услуга с цел да се извършва запис в свидетелството.

3. За възстановяване - в случай, че заявителят подаде заявлението в центъра за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА, находящ се на адрес: гр. София, бул „Брюксел“ №1 и отговаря на приложимите изисквания, както и

 • ако квалификационния клас е вписан в свидетелството, се извършва запис в съществуващото свидетелство за правоспособност.
 • ако квалификационния клас не е вписан в свидетелството, свидетелството за правоспособност се преиздава.

4. За възстановяване - в случай, че заявителят подаде заявлението по електронен път и отговаря на приложимите изисквания, както и:

 • ако квалификационния клас е вписан в свидетелството, същият следва да представи в ГД ГВА оригинала на притежаваното свидетелство за правоспособност, след получаване на уведомление за одобрение на заявената услуга с цел да се извършва запис в свидетелството.
 • ако квалификационния клас не е вписан в свидетелството, свидетелството за правоспособност се преиздава.

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

 • Свидетелството за правоспособност е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 16.01.2003 г.
 • Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), щурман (борден навигатор) (F/NL) и борден радиооператор - (F/ROL) е с валидност 1 година.
 • Квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство вписано в свидетелства за правоспособност на борден оператор (F/OL) и борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години.
 • Квалификации за инструктори и проверяващи вписани в свидетелства за правоспособност на борден инженер (F/EL), на щурман (борден навигатор) (F/NL), на борден радиооператор - (F/ROL), на борден оператор (F/OL) и на борден съпроводител (F/CL) е с валидност 3 години