Издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория

Номер
102
Отговорен отдел

Описание

Разрешението за експлоатация в специфична категория удостоверява годността и готовността на оператора на безпилотни летателни системи да извършва операции с безпилотни летателни системи, посочени в разрешението.

Нормативно основание

Наредба № Н-6 от 11.04.2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори - чл. 47

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Текст от значение за ЕИП) - чл. 12

Изисквания, процедури, инструкции

Наръчник на инспектора – Безпилотни летателни системи (БЛС)

Необходими документи

1. Заявление за издаване и изменение на разрешение за експлоатация на БЛС в специфична категория

2. Списък на персонала и доказателства за тяхната квалификация (Приложение № 1 към заявлението)

3. Данни за БЛС (Приложение № 2 към заявлението)

4. Декларация за съответствие с Регламент (ЕС) 2019/947 (Приложение № 3 към заявлението)

5. Досие за съответствие ((Приложение № 4.0х към заявлението в зависимост от SAIL)

6. Оценка на експлоатационния риск, съгласно чл. 11 на Регламент (ЕС) 2019/947 (ако е приложимо)

7. Предварителна оценка на риска (ако е приложимо)

8. Концепция за опериране (ConOps)

9. Ръководство за експлоатация (AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e))

10. План за действия при аварийни ситуации (ERP), ако не е включен в документацията по т. 8 (ако е приложимо)

11. Застрахователни договори

12. Декларация от кандидата, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

Начини за подаване на документи

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Начини на получаване на резултата от услугата

Издаденото разрешение се изпраща на електронната поща, посочена от кандидата.

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Ниво IV

Размер на таксата за услугата

Няма

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие

В зависимост от заявения срок или определения срок в разрешението

Издаван документ

Разрешение за експлоатация в специфична категория

Приложения
Приложение Размер
Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория 66.82 KB
Приложение № 1 - Списък на персоналa 65.72 KB
Приложение № 2 - Данни за БЛС 73.51 KB
Приложение № 3 - Декларация на оператор на БЛС за съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 за разрешение за експлоатация в специфична категория 127.54 KB
Приложение № 4.1 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL I 82.42 KB
Приложение № 4.2 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL II 83.54 KB
Приложение № 4.3 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL III 88.5 KB
Приложение № 4.4 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL IV 90.94 KB
Приложение № 4.5 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL V 93.36 KB
Приложение № 4.6 - Досие за съответствие с оценката на експлоатационния риск (SORA) SAIL VI 91.74 KB
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПЕРИРАНЕ 271 KB
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 294 KB
Извършване на оценка на експлоатационния риск (SORA) за операции с БЛС в специфична категория 406.86 KB
Предварителна оценка на риска PDRA-G01 102.14 KB
Предварителна оценка на риска PDRA-G02 96.66 KB
Предварителна оценка на риска PDRA-G03 151.4 KB
Предварителна оценка на риска PDRA-S01 98.53 KB
Предварителна оценка на риска PDRA-S02 100.22 KB