Адрес

София 1000,
ул."Дякон Игнатий" №9

БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Контакти

Телефон на Главен директор ГД ГВА:
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Лицензиране на авиационен персонал -  02/948 8036; 02/948 8038
Постоянни пропуски и идентификационни карти - 02/937 3001
Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

Работно време на деловодство

всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на МТИТС  - 02/ 937 1037

Фронтофис в сграда на МТИТС  - 02/937 1046


всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на летище София - 02/ 948 8051
 

Важно

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението

 

 Всички

Актуално

Дирекция „Авиационна безопасност" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София, както следва:

вторник от 14:00 до 16:00 часа;
сряда от 14:00 до 16:00 часа;
четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.
 

​Календар с работните и почивните дни през 2018г.
 

Всички

Такси


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.
Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 на МТИТС могат да се извършват във фронт офисите на ГД ГВА през ПОС терминал

Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 на МТИТС могат да се извършват във фронт офисите на ГД ГВА през ПОС терминал

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:
IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТИТС