• ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

   

  Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 

   

  Повече

   

   

   

   

   

 • Важно съобщение:

  На вниманието на ползвателите на GPS системи.

  GPS, глобалната система за позициониране, работи с дата и час, на базата на преброяването на седмици и секундите в една седмица за да изобрази спътниковата си позиции.

  Повече

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  За операторите на безпилотни летателни системи.

  повече информация

 • Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

  е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

  Повече

ВАЖНО

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2115 НА КОМИСИЯТА oт 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи

Национален план за въвеждане на летищно полетно информационно обслужване на територията на Република България и повишаване на безопасността на полетите на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията, изпълняващи полети във въздушното пространство клас G и в районите на неконтролираните летища.

 

 Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

 Във връзка с военно учение на полигон „Шабла“, и на основание чл. 6 т.4  и чл. 9 от Глава втора „Стратегическо ниво“ Наредба №19 за функциониране на  Единната система за гражданско и военно управление на  въздушното пространство ГД ГВА предоставя информация на ползвателите на въздушното пространство, относно предстоящи промени във въздушното пространство на Република България, както следва...

 

ВАЖНО!!! УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ № 45-08-3 от 09.02.2021г. ОТНОСНО ДОКЛАДВАНЕ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ

 

Важно съобщение!!! ГД ГВА отменя оперативна забрана за полети изпълнявани с въздухоплавателни средства тип Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 във въздушното пространство на Република България. Операторите изпълняващи търговски полети с Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 във въздушното пространство на Република България, трябва да са изпълнили мерките предвидени в Директивата за летателната годност – (AD) № 2021- 0039 и Директива за безопасност (SD) № 2021-01 от 27 януари 2021 г.

ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: Заповед с рег .№45-010487  от 28.08.19 за недопускане до ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

Важно Съобщение!!! Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) през м.Май 2019г., относно нерегламентирано предоставяне на летищно полетно-информационно обслужване, и на основание Глава IV член 62 т.2 буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1139, относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност, а именно указание за безопастност 45-08-37/27.11.2019г.

Важно съобщение!!! Във връзка с констатация за несъответствие при стандартизационната инспекция от Европейската агенция за авиационна безопасност(EASA) през м. Май 2019 г., относно неустановено еднакво ниво на безопасност на обслужването, предоставяно на граждански въздухоплавателни средства от военните контролни единици, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ въвежда правила за прелитане на граждански въздухоплавателни средства през военните летищни зони за полети - ВЛЗП "Граф Игнатиево", "Безмер" и "Долна Митрополия", а именно:

Важно съобщение !!! Задължение за предоставяне на документи на собственици на на въздухоплавателни средства с чужди регистрационни номера: Заповед с рег.№ 45-01-442 от 6.8.2019 г. за предоставяне на документи на ВС с чужда регистрация, извършващи полети от летища и летателни площадки в Република България,  и приложение към нея.

На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....   

___________________________________________________________________________________________________________

 •  Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД.
 •  Заповед № 45-01-455/02.10.2020 г. за временно спиране на действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № № BG 1008 - 24 на "Авио Браво" ЕООД
 • Заповед № 45-01-436/29.09.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД
 • Заповед № 45-01-261/19.06.2020 г. за възстановяване на правата на авиационен оператор „ЕГТ Джет“ ЕООД
 • Заповед № 45-01-316/17.07.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД

 • Заповед № 45-01-292/07.07.2020 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД

 • Заповед № 45-01-250/17.06.2020 г., за възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с регистрационен № BG 1008–26, притежаван от „Флай 2 Скай“ ООД.
 • Заповед № 45-01-144/11.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД

 • Заповед № 45-01-115/04.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-34, притежаван от «АВБ 2012» ЕООД.

 • Заповед № 45-01-101/26.02.2020 за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с  № BG 1008-29 на „Брайт Флайт“ ООД.

 • Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД.

 • Заповед № 45-01-14/15.01.2020  за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-25, притежаван от „Авио Отряд Варна“ ООД.
 • Заповед № 45-01-525/30.09.2019 за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008-30, издаден на 02.08.2017 на „Бългериън Ийгъл“ ЕООД. 

 • Заповед, във връзка с правата на пътниците към въздушните превозвачи, осъществяващи полети от и до международните летища в Република България и постъпили жалби и сигнали за чести закъснения на полети-45-01-415

 • Възстановяване на правата по издаден лиценз на оператор за наземно обслужване с рег. № 33-9/07.10.2014, издаден на „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД  -   45-01-353
 • Спиране за срок от три месеца на правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф. № BG.MG.2029 с дата на издаване 05.07.2017 г. и дата на изменение 05.04.2018 на „Българиън Ийгъл“ ЕООД – Зап. № 45-01-344

 • Възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, притежаван от „АВИО БРАВО“ ЕООД- Заповед 45-01-315
 • Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

 • Всички

Контакти

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Телефон на Главен директор ГД ГВА:
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Лицензиране на авиационен персонал -  02/948 8036; 02/948 8038
Постоянни пропуски и идентификационни карти - 02/937 3001
Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

Работно време на деловодство

всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на МТИТС  - 02/ 937 1037
Фронт офис в сграда на МТИТС  - 02/937 1046


всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на летище София - 02/ 948 8051

Важни изисквания за работа с деловодството


Система за измерване удовлетвореността на
потребителите на административни услуги в ГД „ГВА“

Анкетна карта

Актуално


 

Дирекция „Летателни стандарти" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София, както следва:

- вторник от 14:00 до 16:00 часа;
- сряда от 14:00 до 16:00 часа;
- четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението

Всички

Такси


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в МТИТС.

 

Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 могат да се извършват във фронт офисите на ГД ГВА през ПОС терминал

 

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:
IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТИТС