Антикорупционен план

за изпълнение в Министерството на транспорта и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г., приета с решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет

Антикорупционен план -2021 г. 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план -2020 г.

Антикорупционен план за 2020 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2019 г.

Антикорупционен план за 2019 г.

Антикорупционен план - 2018 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2018 г.

 

Информация във връзка с прилагането на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество  (ЗПКОНПИ) в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна организация“:

 

 

 

Регистър на съставените АУАН

 

Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси