СПИСЪК на категориите информация и линкове към тях

С П И С Ъ К

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация", съгласно чл.15 от ЗДОИ,

както и форматите, в които е достъпна - 2021 г.

№ по ред

Категория информация

Адрес в интернет/информация

Формат

1. Правомощия

- Описание на правомощията на главния директор на ГД ГВА

- Данни за организацията и функции

https://www.caa.bg/bg/category/229/2553

https://www.caa.bg/bg/category/228/2512

https://www.caa.bg/bg/category/232/17376

https://www.caa.bg/bg/category/655/2524

HTML

HTML

2. Актове

- Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения

- Актове за временно спиране, отнемане или възстановяване на права

https://www.caa.bg/bg/category/631/3428

https://www.caa.bg/bg/notices

https://www.caa.bg/bg/ordinances

HTML

 PDF

 PDF

3. Описание

- Описание на информационните масиви

https://www.caa.bg

HTML

4. Достъп до обществена информация

- наименование, адрес, наименование на електронната поща, телефона и работното време на звеното за приемане на заявления по ЗДОИ

 

Заявленията по ЗДОИ се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа от служителите на фронт-офисите на ГД ГВА в гр. София:
1. сграда на МТС - първия етаж, в Центъра за информация и административно обслужване - срещу входа за граждани откъм ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 
За контакти: тел. 02/ 937 1037 и 02/937 1046

2.  сграда на ГД ГВА - Летище София, бул ,,Брюксел‘‘ №1
За контакти: тел. 02/ 948 8051
Е-майл: [email protected]

 

HTML,

PDF,

DOC

5. Устройствен правилник

- Устройствен правилник и вътрешни правила за предоставяне на административни услуг

https://www.caa.bg/bg/category/246/2566

https://www.caa.bg/bg/category/631/2581

http://iisda.government.bg/

HTML, DOC

 

HTML, PDF, DOC

 

HTML

6. Стратегии

- Стратегии, планове, програми и отчети

 

DOC

7. Бюджет - Информация за бюджета и финансовите отчети https://www.caa.bg/bg/category/746  

8. Обществени поръчки

- Информация за провежданите обществени поръчки

https://app.eop.bg/buyer/30305

HTML, PDF, DOC

9. Проекти

- Проекти на нормативни актове и уведомления

 

https://www.caa.bg/bg/category/246/3100

HTML

10. уведомления за откриване на производство общ административен акт по чл. 66 от АПК      

11. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

- Вътрешн правила за реда и организацията за разглеждане на искания за достъп до обществена информация в главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

https://www.caa.bg/bg/category/727

PDF, DOC

12. Обявления

- Обявления за конкурси за държавни служители

https://www.caa.bg/bg/category/328

PDF, DOC, ZIP

13.

- Информация за публикуване по ЗПКОНПИ

https://www.caa.bg/bg/category/233

XLS

14.  Публична информация по Закона за защита на класифицирана информация В сайта на ГД ГВА се публикува информация, която не представлява класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ  

15.

- Информация по чл. 14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ, вкл.:

 

 

Права на пътниците -

Нормативно устройство -

Безопасност на полетите -

Авиационна сигурност -

Авиационна индустрия -

 Статистика -

Достъп до пазара -

Концесии -

Специализирана информация, насочена към субектите на авиационната индустрия -

https://www.caa.bg/bg/notices

https://www.caa.bg/bg/ordinances

 

 

https://www.caa.bg/bg/category/282/2533

https://www.caa.bg/bg/legal_acts

https://www.caa.bg/bg/category/275

https://www.caa.bg/bg/category/279

https://www.caa.bg/bg/category/653

https://www.caa.bg/bg/category/292

https://www.caa.bg/bg/category/624

https://www.caa.bg/bg/category/332

https://www.caa.bg/bg/category/297

https://www.caa.bg/bg/category/305

PDF

 HTML, DOC

HTML, PDF, DOC

HTML, PDF

HTML, PDF

HTML, DOC, ZIP

XLS, ZIP

HTML, PDF

HTML, PDF, DOC

 HTML, PDF, DOC

HTML, PDF, DOC

HTML, PDF, DOC

16. Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на глава III от ЗДОИ Няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ  

17.

- Друга информация, предвидена от закон

- Публични регистри, поддържани от ГД ГВА

https://www.caa.bg/bg/category/622

HTML