Вие сте тук

Профил на купувача

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
6814 30.11.2017 - 17:00 Събиране на оферти с обява | Възложена Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Номер в РОП: 9070974
6611 15.11.2017 - 15:45 Договаряне без предварително обявление | Възложена Доставка на течни горива - бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.
Номер в РОП: 00168-2017-0001
3086 01.12.2016 - 11:30 Предмет на поръчката: Доставка на 1 бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Номер в РОП:
3085 29.03.2016 - 11:30 Почистване на помещения, ползвани от ГД ГВА за 12 месеца
Номер в РОП:
3084 25.03.2016 - 11:30 Преоценка на активите- публична държавна собственост, предоставени за ползване на летищните администрации и заведени в баланса на ГД ГВА
Номер в РОП:
3083 25.03.2016 - 11:15 Избор на независим регистриран одитор по смисъла на закона за независимия финансов одит
Номер в РОП:
3082 09.02.2016 - 11:15 Доставка на консумативи за принтер Magicard Tango 2, за отпечатване на пропуски и идентификационни карти, за нуждите на ГД ГВА - офис Пропуски
Номер в РОП:
3434 24.09.2015 - 16:45 Информация за изпълнението на договор за ОП
Номер в РОП:
3081 06.07.2015 - 11:15 Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА
Номер в РОП:
3077 30.04.2015 - 11:00 На основание чл.101 а и чл. 101 б от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на технологично оборудване и лицензи" по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014г.
Номер в РОП:

Страници