Отговори на често задавани въпроси

Отговор:

Всички промени, свързани с прехвърляне на вещни или облигационни права, подлежат на вписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства (ГВС) на Р. България, както е уредено в чл. 2 от Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на ГВС в Р. България. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическо лице, което придобива или губи права върху ВС, както е посочено в чл. 4 от същата наредба. Действието на вписан залог остава валидно за ВС до момента на неговото заличаване.

Отговор:

Съгласно т. 66.1(а) от Приложение III (Част 66) на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, прехвърлянето на документите може да се осъществи по служебен път, в случай, че страната е страна-членка на Европейския съюз и същата е заявила пред ГД ГВА, че има готовност да бъде направен трансфер.

В допълнение на горното е необходимо да предоставите в ГД ГВА оригинала на притежаваното от Вас Свидетелството за правоспособност за ТО на ВС, за да бъде задействана процедурата по прехвърляне на документите.

Отговор:

Освен документите, които следва да предоставите, удостоверяващи опит и обучение съгласно изискванията за категория В1/В2, описани в Част 66 на Регламент (ЕС) 1321/2014, следва да отговаряте и на условието на чл. 25б от Закон за гражданското въздухоплаване, според който „Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на чужденци – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, със статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България. Пребиваването се удостоверява с документи, издадени при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България.“

Отговор:

Процедурите, касаещи административни услуги, извършвани от отдел ЛГ на ГВС, са подробно описани в „Наръчник на Инспектора - част Летателна Годност”, публикуван в секция „Летателна Годност“, раздел „Нормативни актове“.

Отговор:

Свидетелствата за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, се преобразуват или потвърждават от ГД ГВА при изпълнение на  изискванията  на Делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Описание на процеса по потвърждаване или преобразуване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, може да намерите – тук

Отговор:

В случай, че полетът ви има голямо закъснение, то въздушният превозвач следва да Ви предостави необходимата помощ и грижи. Следва да Ви бъдат предоставени храна и напитки, съобразно времето за изчакване, достъп до телефон, компютър, факс, хотел, когато е необходимо и трансфер между летището и хотела. В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието, изложени по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава следва да запазите всички фактури и да ги изпратите (копие или оригинали от тях) до превозвача в кратък срок за връщане на сумите по направените разходи.

Отговор:

В случай, че полетът Ви е закъснял съобразно определенията за закъснял полет, то тогава въздушният превозвач е длъжен да Ви предостави съответните грижи. Трябва да Ви предостави храна, напитки съобразно времето за изчакване, достъп до телефон, компютър, факс, хотел, когато е необходимо, и трансфер между летището и хотела. В допълнение, ако закъснението е над 5 часа  и решите да не пътувате, имате право на  връщане на пълната стойност на билета, или възстановяване на частта или частите от полета, които не са били осъществени.

Отговор:

Може да имате право на обезщетение в случай, че полетът Ви закъснява и пристигате в крайния пункт от маршрута по билета Ви със закъснение повече от 3 часа. В някои случаи въздушният превозвач може да бъде освободен от задължението за плащане на допълнително обезщетение. 

Отговор:

Одобрение за Пълноправен контрольор  (Регулиран агент) се дава съгласно Глава 6, т.6.3 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Одобрение за Познат изпращач се дава съгласно Глава 6, т.6.4 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998

Одобрение за Познат доставчик се дава съгласно Глава 8, т.8.1.3 от Регламент (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998