Отговори на често задавани въпроси

Отговор:

След като се регистрирате  получавате „уникален регистрационен номер на оператор на БЛС“, с който трябва да бъдат маркирани всички дронове, които притежавате, включително и частно сглобените.

Отговор:

Освен ако не са сертифицирани, безпилотните летателни системи (БЛС), или още известни като дронове, не трябва да бъдат регистрирани. Но Вие като оператор/собственик на БЛС трябва да се регистрирате. Регистрацията се извършва в държавата членка на ЕС, в която пребивавате, като за България това се прави на https://drones.caa.bg.

Регистрацията е еднократна, независимо от това с колко дронове ще оперирате в неограничена или специфична категория.

Не е необходимо да се регистрирате, ако Вашата БЛС:

1. тежи по-малко от 250 g и няма камера или друг сензор, способен да улавя лични данни; или

2. е детска играчка (това означава, че нейната документация показва, че отговаря на Директива 2009/48/EC за детските играчки), независимо че е с камера или друг сензор и тежи по-малко от 250 g.

Дронът е сертифициран  когато има удостоверение за летателна годност, издадено от ГД ГВА. В този случай се изисква регистрация. Сертифициран дрон е необходим само когато рискът от операцията го изисква. Сертифициране на БЛС не е необходимо за експлоатация в неограничена категория.

Отговор:

Всички промени, свързани с прехвърляне на вещни или облигационни права, подлежат на вписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства (ГВС) на Р. България, както е уредено в чл. 2 от Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на ГВС в Р. България. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическо лице, което придобива или губи права върху ВС, както е посочено в чл. 4 от същата наредба. Действието на вписан залог остава валидно за ВС до момента на неговото заличаване.

Отговор:

Съгласно т. 66.1(а) от Приложение III (Част 66) на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, прехвърлянето на документите може да се осъществи по служебен път, в случай, че страната е страна-членка на Европейския съюз и същата е заявила пред ГД ГВА, че има готовност да бъде направен трансфер.

В допълнение на горното е необходимо да предоставите в ГД ГВА оригинала на притежаваното от Вас Свидетелството за правоспособност за ТО на ВС, за да бъде задействана процедурата по прехвърляне на документите.

Отговор:

Освен документите, които следва да предоставите, удостоверяващи опит и обучение съгласно изискванията за категория В1/В2, описани в Част 66 на Регламент (ЕС) 1321/2014, следва да отговаряте и на условието на чл. 25б от Закон за гражданското въздухоплаване, според който „Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на чужденци – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, със статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България. Пребиваването се удостоверява с документи, издадени при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България.“

Отговор:

Процедурите, касаещи административни услуги, извършвани от отдел ЛГ на ГВС, са подробно описани в „Наръчник на Инспектора - част Летателна Годност”, публикуван в секция „Летателна Годност“, раздел „Нормативни актове“.

Отговор:

Свидетелствата за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, се преобразуват или потвърждават от ГД ГВА при изпълнение на  изискванията  на Делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Описание на процеса по потвърждаване или преобразуване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, може да намерите – тук

Отговор:

В случай, че полетът ви има голямо закъснение, то въздушният превозвач следва да Ви предостави необходимата помощ и грижи. Следва да Ви бъдат предоставени храна и напитки, съобразно времето за изчакване, достъп до телефон, компютър, факс, хотел, когато е необходимо и трансфер между летището и хотела. В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието, изложени по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава следва да запазите всички фактури и да ги изпратите (копие или оригинали от тях) до превозвача в кратък срок за връщане на сумите по направените разходи.

Отговор:

В случай, че полетът Ви е закъснял съобразно определенията за закъснял полет, то тогава въздушният превозвач е длъжен да Ви предостави съответните грижи. Трябва да Ви предостави храна, напитки съобразно времето за изчакване, достъп до телефон, компютър, факс, хотел, когато е необходимо, и трансфер между летището и хотела. В допълнение, ако закъснението е над 5 часа  и решите да не пътувате, имате право на  връщане на пълната стойност на билета, или възстановяване на частта или частите от полета, които не са били осъществени.

Отговор:

Може да имате право на обезщетение в случай, че полетът Ви закъснява и пристигате в крайния пункт от маршрута по билета Ви със закъснение повече от 3 часа. В някои случаи въздушният превозвач може да бъде освободен от задължението за плащане на допълнително обезщетение.